FÖRENINGENS SYFTE ÄR ATT VÅRT SKÄRGÅRDSOMRÅDE SKA VARA EN BRA PLATS ATT LEVA,

BO, ARBETA & TRIVAS PÅ - ÅRET RUNT!

 

 

Ur Blidö - Frötuna Skärgårdsförening stadgar antagna 6 september 1964:

"Föreningen har till uppgift, att inom Blidö, Rådmansö och Frötuna församlingar med omnejd bevaka och befrämja bygdens och den bofasta befolkningens intressen, och att särskilt med avseende på dess skärgårdsområde, bevara detta områdes egenart och hålla det levande, på ett sådant sätt, att den bofasta befolkningens intressen och behov beaktas och befrämjas."  

 

Vi vill ha en bra miljö för ung som gammal. Ett område där man kan leva, arbeta och trivas och där vardagen fungerar!   

Föreningen har ca 400 medlemmar. För att vara fullvärdig medlem, d v s ha rösträtt eller få sitta i styrelsen ska man bo permanent i området. Vi strävar efter en god samverkan med alla aktörer i området och välkomnar även stödjande medlemmar.  

 

 

Aktiva i skärgårdsrådet

Föreningen fanns representerad i den referensgrupp som tillsammans med tjänstemän från Norrtälje kommun arbetade fram rapporten "Skärgården - Hållbar framtid " som i sin tur ligger till grund för den fördjupade översiktsplanen för kommunens skärgårdsområde. Som ett direkt resultat av detta arbete har Norrtälje kommun sedan år 2000 ett skärgårdsråd med representanter från alla öar med fler än 10 bofasta. Till de frågor som Blidö-Frötuna fört till Skärgårdsrådets dagordning hör frågor kring skärgårdstrafiken, öbornas tillgång till bil- och båtplatser på fastlandet,  utbyggnaden av IT, skolskjutsarna och posten i skärgårdsområdet. Skärgårdsrådet träffas en gång per kvartal. 

Blidö-Frötuna skärgårdsförening strävar efter att ha en god fördelning i styrelsen såväl geografiskt, ålders- och könsmässigt.

Vi är representerade i:

Gulfärgad bakgrund markerar länk.

Genom SIKO har vi representation i:

      

 

Här kan du läsa Norrtälje kommuns fördjupade översiktsplan för skärgården